.

ยินดีต้อนรัยเข้าสู่ :โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการบริหาร
 

โรงเรียนเชียงคานแบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มบริหาร
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการและประกันคุณภาพสถานศึกษา
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบริหารงานทั่วไป
4. กลุ่มบริหารงานธุรการ

8 งาน
1. งานแผนงาน                  2. งานวิชาการและประกันคุณภาพ
3. งานกิจการนักเรียน           4. งานบุคคล
5. งานการเงินและพัสดุ         6. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
7. งานธุรการ                     8. งานบริการอาคารสถานที่และ
                                            สภาพแวดล้อม         

กลุ่มบริหารงานวิชาการและประกัน
          คุณภาพสถานศึกษา

1. การวางแผนงานวิชาการ
2. การบริหารงานวิชาการ
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
5. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 

6. การแนะแนวการศึกษา 
7. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 
8. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
10. คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. กลุ่มงานบุคคล

 1.1 งานสำนักงาน
 1.2 การบริหารบุคคล
 1.3 การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา
 1.4 งานป้องกันอุบัติภัยหมู่นักเรียน
 1.5 การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล1.6 การพัฒนาองค์กร  
 1.7 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน
 1.8 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1.9 งานเวร-ยาม
2. กลุ่มงานกิจการนักเรียน
 2.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน
 2.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน
 2.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
 2.4 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 2.5 การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน และงานคณะสี
 2.6 การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและ 
         บริหารงานทั่วไป

1.กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

 1.1 การบริหารการเงิน
 1.2 การบริหารการเงินและบัญชี

 1.3 การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์
 1.4 การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ

2. กลุ่มงานแผนงาน
 2.1 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
 2.2 การจัดองค์กร

 2.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2.4 การคำนวณต้นทุนการผลิต
 2.5 การควบคุมภายใน

 2.6 การประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน
 2.7 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
3. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 3.1 กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 3.2 การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 3.3 การบริการอาคารเรียน
 3.4 การบริการห้องเรียน
 3.5 การบริการห้องบริการ
 3.6 การบริการห้องพิเศษ
 3.7 การบริการอาคารประกอบ
 3.8 การให้บริการน้ำดื่ม

4. กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์และภาคีเครือข่าย

 4.1 งานสำนักงาน
 4.2 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
 4.3 การให้บริการชุมชน
 4.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
 4.5 การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
 4.6 งานธนาคารโรงเรียน
 4.7 งานปฏิคม 
4.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
กลุ่มบริหารงานธุรการ
1. การวางแผนงานธุรการ
2. งานสำนักอำนวยการ
3. งานประชุมฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน
4. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
5. งานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
6. งานการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน

 

 
 
ดร.สุเมธ ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 เมษายน 2560
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.161.8.205
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,819
 
 
: โรงเรียนเชียงคาน
48 ม. 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
Tel : 042821159
Email : cks@hotmail.com