.

ยินดีต้อนรัยเข้าสู่ :โรงเรียนเชียงคาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

วิสัยทัศน์  (Vison) 
    โรงเรียนเชียงคาน มุ่งพัฒนาจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล  ผู้เรียนเป็นพลโลก  ที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีเครือข่ายความร่วมมือและมีผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ภายในปี 2558

 

 

พันธกิจของโรงเรียน  (Mission)  

     1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการพัฒนา

2. พัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำ  มีความเชี่ยวชาญสามารถใช้หลักการวิจัย  สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาการศึกษา

4. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา    ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

5. พัฒนาผู้เรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6. ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน เครือข่ายนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลงานทางวิชาการสู่สากล

 เป้าประสงค์  (Goals)

1. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการขั้นตอน TQA
(Total Qulity Management)

2. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. บุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญ
มีความสามารถและใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

4. นักเรียนมีความเป็นพลโลกที่ดี เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา  ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาทั้งภายในภายนอกประเทศ
กลยุทธ์  (
Strategy)
      1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขั้นตอน TQA
(Total Qulity Management)
      2. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
      3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นผู้นำ มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อนวัตกรรม
      4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยผสานสังคมโลก ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
 
ดร.สุเมธ ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 เมษายน 2560
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.162.4.139
คุณเข้าชมลำดับที่ 194,533
 
 
: โรงเรียนเชียงคาน
48 ม. 2 ถนนชายโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
Tel : 042821159
Email : cks@hotmail.com